وسایل و ابزار مخصوص کناف ایران

وسایل و ابزار مخصوص کناف ایران مربوط به ساختارهای کناف ایران شامل دامنه وسیعی از کاربردهای مختلف مانند حمل، برش، نصب و درزگیری و پرداخت نهایی می شود که استفاده از ابزار درست باعث بازدهی بالاتر و بهبود کیفیت در ساختارهای کناف می گردد.

وسایل و ابزار ساختارهای کناف ایران شامل ۳ گروه می باشند:

  • وسایل حمل و جابجایی پانل های کناف
  • ابزار برش و نصب
  • ابزار درزگیری