برخی از مشتریان آبادبوم

next
prev
 • پروژه: شهرک مسکونی آبشار
 • کارفرما: تعاونی مسکن تعذیرات و تعاونی مسکن جهاد کشاورزی
 • کاربری: مسکونی
 • متراژ: 185،000 متر مربع
 • پروژه: برج اداری آزادی
 • کارفرما: کمیته امداد امام خمینی
 • کاربری: اداری
 • متراژ: 110،000 متر مربع
 • پروژه: دانشگاه آزاد تهران شمال
 • کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی
 • کاربری: آموزشی تربیتی
 • متراژ: 90،000 متر مربع
 • پروژه: مجتمع خلیج فارس
 • کارفرما: آقای بهرامی
 • کاربری: اداری تجاری
 • متراژ: 92،000 متر مربع
 • پروژه: برج نگین قلهک
 • کارفرما: شرکت ساختمانی معلم
 • کاربری: اداری و حرفه ای
 • متراژ: 91،000 متر مربع
 • پروژه: برج مسکونی المپیک
 • کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن
 • کاربری: مسکونی
 • متراژ: 65،000 متر مربع
 • پروژه: مجتمع نگین دیباجی
 • کارفرما: شرکت ساختمانی معلم
 • کاربری: مسکونی
 • متراژ: 62،000 متر مربع
 • پروژه: شهرک مهستان کیش
 • کارفرما: بنیاد مستضعفان
 • کاربری: مسکونی
 • متراژ: 51،000 متر مربع
 • پروژه: هتل کوثر اصفهان
 • کارفرما: بنیاد مستضعفان
 • کاربری: اداری و حرفه ای
 • متراژ: 48،000 متر مربع
 • پروژه: ساختمان لیدوما
 • کارفرما: بنیاد مستضعفان
 • کاربری: اداری تجاری
 • متراژ: 45،000 متر مربع
 • پروژه: ساختمان نهم ولنجک
 • کارفرما: آقای شیرزاد
 • کاربری: مسکونی
 • متراژ: 35،000 متر مربع
 • پروژه: ساختمان مالمون
 • کارفرما: شرکت شوسه
 • کاربری: اداری تجاری
 • متراژ: 28،000 متر مربع
 • پروژه: ساختمان شریعت
 • کارفرما: آقای شریعت
 • کاربری: تجاری
 • متراژ: 22،000 متر مربع
 • پروژه: ساختمان سپهر آفریقا
 • کارفرما: بیمه سرمد
 • کاربری: اداری تجاری
 • متراژ: 18،000 متر مربع
 • پروژه: ساختمان دهم ولنجک
 • کارفرما: آقای شیرزاد
 • کاربری: مسکونی
 • متراژ: 17،000 متر مربع
 • پروژه: ساختمان مقدم
 • کارفرما: آقای مقدم
 • کاربری: اداری تجاری
 • متراژ: 15،000 متر مربع
 • پروژه: ساختمان دکتر هاشمی
 • کارفرما: دکتر هاشمی
 • کاربری: مسکونی
 • متراژ: 12،000 متر مربع
 • پروژه: قائم (قزوين)
 • کارفرما: عمران گستر بصير
 • کاربری: ادارى و تجارى
 • متراژ: 15،000 متر مربع