دیوار پوششی کناف می توان عیوبی از جمله ناشاقولی و ناریسمانی دیوارهای قبلی را از بین برد. دیوار پوششی کناف ایران ساختارهایی هستند که به عنوان پوشش نهایی بعد از سفت کاری ساختمان و جایگزینی گچ و خاک و سفیدکاری قرار می گیرند و دارای خصوصیات زیادی از جمله عایق صوت ، عایق حرارت و شکل پذیری از نظر طراحی می باشند و در دو دسته دیوارهای پوششی کناف با سازه و یا بدون سازه تقسیم بندی می شوند. سازه کناف دیوار شامل رانر و استاد است. بر روی سازه ها صفحات گچی کناف نصب می گردند. درز مابین صفحات با نوار تیپ کناف ایران مسلح می گردد. در نهایت روی درز ها بتونه کاری و کل سطح ماستیک می شود.

دیوارهای پوششی کناف ایران

انواع دیوار پوششی کناف ایران

دیوارهای پوششی کناف با سازه متصل به دیوار زمینه

در ساختار دیوارهای پوششی کناف با سازه متصل به دیوارزمینه زیرسازی فلزی ( سازه کناف دیوار ) بوسیله اتصالات مخصوص به دیوار پشت متصل گردیده و صفحات گچی بر روی آنها پیچ می شوند و از فضای آزاد مابین دیوار پوششی کناف و دیوار سنتی می توان کلیه لوله های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی را عبور داد و نیازی به شیارزدن دیوار نیست و نیز با دیوار پوششی کناف می توان عیوبی از جمله ناشاقولی و ناریسمانی دیوارهای قبلی را از بین برد.

از دیوار پوششی با سازه کناف دیوار می توان در پوشش کردن دیوارهای برشی بتنی که دارای محدودیت اندودکاری است استفاده نمود و استفاده از این دیوار تا ارتفاع ۱۰ متر امکان پذیر است. سازه کناف دیوار شامل رانر و استاد است. بر روی سازه ها صفحات گچی کناف نصب می گردند. درز مابین صفحات با نوار تیپ کناف ایران مسلح می گردد. در نهایت روی درز ها بتونه کاری و کل سطح ماستیک می شود. دیوار پوششی کناف می توان عیوبی از جمله ناشاقولی و ناریسمانی دیوارهای قبلی را از بین برد.

جزئیات بیشتر دیوار پوششی با سازه متصل کناف ایران

دیوارهای پوششی کناف با سازه متصل به دیوار زمینه

سازه کناف دیوار

دیوار پوششی کناف با سازه مستقل از دیوار زمینه

از لحاظ ساختاری دیوار پوششی کناف با سازه، سازه کناف دیوار مستقل از دیوار زمینه مشابه دیوارهای جداکننده کناف پارتیشن می باشد با این تفاوت که فقط از یک طرف پانل نصب می گردد.

دیوار پوششی کناف با سازه مستقل از دیوار زمینه در موارد زیر کاربرد دارد:

– برای اجرای ساختار با کد حریق در مقاوم سازی دیوارهای بنایی در برابر حریق

– ارتفاع دیوار کناف بیش از ۳ متر باشد.

– در جاهایی که نیاز به نصب بار بصورت طره ای بر روی دیوار کناف باشد.

– نیاز به عبور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی زیاد از پشت دیوار کناف باشد.

– در جاهایی که نیاز به نصب عایق داخل دیوار کناف باشد.

– دیوار پشتی دارای ناشاقولی و ناریسمانی زیاد باشد و یا دیوار پشتی سست و غیر قابل اعتماد برای نصب اتصالات باشد.

– در زمانی که نیاز باشد پوشش نهایی کاملا مستقل از دیوار پشتی باشد ( مانند آثار باستانی )

انواع مختلف دیوارهای پوششی کناف ایران با سازه مستقل از دیوارزمینه به شرح زیر می باشد:

W630، W629 ، W628 ، W626 ، W625

دیوار پوششی کناف می توان عیوبی از جمله ناشاقولی و ناریسمانی دیوارهای قبلی را از بین برد.

سازه کناف دیوار شامل رانر و استاد است. بر روی سازه ها صفحات گچی کناف نصب می گردند. درز مابین صفحات با نوار تیپ کناف ایران مسلح می گردد. در نهایت روی درز ها بتونه کاری و کل سطح ماستیک می شود.

جزئیات بیشتر دیوار پوششی کناف با سازه مستقل

دیوارهای پوششی کناف با سازه مستقل از دیوار زمینه

سازه کناف دیوار

دیوارهای پوششی بدون سازه کناف

دیوار پوششی کناف بدون سازه کناف ایران روشی کار آمد جهت اجرای لایه نهایی و بجای گچ و خاک و سفید کاری می باشند و باعث بهسازی صوتی و حرارتی در ساختمان می گردند.و در ساختار این نوع از دیوار کناف از یک لایه پنل گچی و یا پنل مرکب بهمراه پرلفیکس استفاده می گردد.

بدین صورت که صفحات گچی و یا پنل های مرکب بوسیله ی خمیر پرلفیکس یا بتونه درزگیری کناف بطور مستقیم روی دیوار زمینه نصب می گرددو درزهای بین صفحات با بتونه درزگیری کناف و نوار تیپ فایبرگلاس مخصوص پوشیده شده و پس از اجرای ماستیک روی کل سطح، سطحی صاف و آماده نقاشی و دیگر پوشش ها حاصل می گردد.

جهت اجرای دیوار پوششی بدون اجرای سازه کناف باید توجه نمود که:

– دیوار زمینه شاقول ، ریسمانی، فاقد اعوجاجو مستحکم و فاقد هرگونه آلودگی باشد.

– ارتفاع دیوار نباید بیشتر از ۳ متر باشد.

درز مابین صفحات با نوار تیپ کناف ایران مسلح می گردد. در نهایت روی درز ها بتونه کاری و کل سطح ماستیک می شود.

دیوارهای پوششی بدون سازه کناف, دیوار پوششی کناف , سازه کناف دیوار , نوار تیپ کناف ایران

جزئیات بیشتر دیوار پوششی کناف بدون سازه